logo Puister Deneke Architecten

Werken met ...

                         een architect

Stel u wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt dit doen samen met een architect, wat kunt u dan van ons verwachten?

 

Kennismaking

In een eerste, vrijblijvend en gratis gesprek komen onder andere de globale planning en het bouwbudget aan bod, maar gaat het vooral over uw bouwplannen en wensen en hoe wij die voor u kunnen vormgeven.

 

Offerte

Op basis van de informatie uit kennismakingsgesprek kunnen we aan u offerte uit brengen. In de offerte geven we een uitgebreide omschrijving van onze werkzaamheden en doen we u een passend en aantrekkelijk aanbod op basis van een vaste prijs.

 

Wat kost een architect?

De werkzaamheden van een architect zijn afhankelijk van de aard en de omvang van het project. Hoe complexer en omvangrijker de opdracht hoe meer uren de architect logischerwijs zal moeten besteden. Maar natuurlijk speelt ook mee of u de architect slechts een deel van de werkzaamheden laat verrichten, bijvoorbeeld tot en met de vergunningaanvraag, of dat hij voor u het hele traject verzorgt tot en met de oplevering. Om toch een indicatie te geven: rekent u voor een kleine verbouwing van zo'n € 50.000,- op zo'n 15% en bij een wat groter project met een budget voor bouwkosten van bijvoorbeeld € 750.000,- op ca. 10% aan architectenkosten bij een volledige opdracht.

 

Uitgangspunten

Om te beginnen zullen wij samen met u uw wensen vertalen in een Programma van Eisen. Niet alleen functionele zaken, maar ook de gewenste sfeer, de bezonning of duurzaamheid krijgen daarin een plek. Dit document vormt de basis voor het ontwerp. Daarnaast onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn op planologisch en procedureel gebied. Welke voorwaarden worden in het bestemmingsplan gesteld? Wat wordt verlangd in de welstandsnota? Ook kan in deze fase al heel globaal worden aangegeven wat mogelijk is binnen het budget.

 

Voorontwerp

Ontwerpen is een groeiproces en een wisselwerking tussen opdrachtgever en architect. Elke ontwerpbeslissing is van invloed op een volgende en er ontstaan gedurende het ontwerpproces steeds nieuwe ideeën en inzichten. Uw wensen krijgen vorm op een manier die u wellicht niet voor mogelijk had gehouden. In het voorontwerp wordt de grote lijn uitgezet op basis van het programma van eisen. 

 

Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp worden de zaken op scherp gesteld. De plannen worden nu nauwkeurig getekend. Het plan wordt met  diverse adviseurs besproken. Zaken als de verwarming, de elektrische installatie en de ventilatie worden in het ontwerp meegenomen. Er worden principe details getekend en materialen bepaald. Het ontwerp zal ook constructief moeten worden uitgewerkt door een constructeur. De opdrachtgever geeft zelf opdracht aan een constructeur om deze werkzaamheden uit te voeren. Tenslotte wordt - indien nodig - aan de welstandscommissie een voorlopige beoordeling gevraagd.

Aanvraag omgevingsvergunning

Op basis van het definitieve ontwerp worden de tekeningen verder uitgewerkt en voorzien van de nodige teksten die van belang zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (de bouwaanvraag). Ten behoeve van de aanvraag zorgen wij dat de adviseurs ook alle benodigde berekeningen en rapporten over de bodemgesteldheid, de ventilatie, de warmte-isolatie en de constructie maken. Als alle stukken compleet zijn vullen wij het formulier in en wordt de aanvraag digitaal ingediend.

 

Technisch ontwerp

Eigenlijk is de aanvraag omgevingsvergunning de eerste fase van het technisch ontwerp. Als de aanvraag is ingediend worden bestek en tekeningen gemaakt. In het bestek wordt zeer nauwkeurig omschreven hoe het werk moet worden uitgevoerd en aan welke kwaliteitseisen de uitvoering moet voldoen. In de bijbehorende tekeningen wordt zeer gedetailleerd vastgelegd hoe het ontwerp gemaakt moet worden. Hier wordt samen met u de definitieve opstelling bepaald voor de radiatoren van de verwarming, de plaats van de stopcontacten en worden keuzes gemaakt voor vloerbedekking en dergelijke. Als alle gegevens bekend zijn maken wij een gedetailleerde begroting van het werk, zodat u voordat het werk wordt aanbesteed een betrouwbaar zicht hebt op kosten van het geheel.

 

Prijs en contractvorming

Als bestek en tekeningen gereed zijn, gaan wij voor u opzoek naar een aantal aannemers die een offerte voor het werk willen maken. Op basis van bestek en tekeningen gaan zij hun prijs bepalen. Tijdens deze rekentijd beantwoorden wij hun vragen. Na een periode van meestal vier weken leveren zij hun gespecificeerde begroting in. Vervolgens beoordelen wij hun offertes en brengen aan u ons advies uit. Wanneer overeenstemming is over de prijs en de bouwtijd stellen wij het contract op tussen u en de aannemer.

 

Uitvoering

Na ondertekening van het contract met de aannemer kan de bouw beginnen. Daartoe maken wij aanvullende werktekeningen, zodat ook uw laatste wensen nog kunnen worden meegenomen. Tijdens de bouw bestaat onze taak uit het voorzien van de aannemer van alle benodigde informatie, het controleren van het tekenwerk van de aannemer, het bijhouden van meer- en minderwerk (het bewaken van het budget) en het controleren van de bouwwerkzaamheden en de planning van de aannemer. Samen met u zoeken wij tegels en deurkrukken uit en kiezen kleuren en materialen voor het interieur.

 

Oplevering

Als de aannemer helemaal klaar is met de bouw volgt de oplevering. Daarbij worden alle eventuele beschadigingen of gebreken genoteerd en zien wij er op toe dat de aannemer deze binnen de afgesproken tijd hersteld.